Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nowy regulamin PHNW 12.02.2019
#1
Information 
_______
§1. Warunki przyjęcia w szeregi Klanu PHNW:
1. Wiek powyżej 16 lat (w uzasadnionych przypadkach i za zgodą sztabu wiek może być obniżony).
2. Posiadanie zainstalowanego komunikatora TeamSpeak 3 oraz sprawnego zestawu słuchawki i mikrofon (ew. headset).
3. Posiadanie co najmniej dwóch pojazdów różnych rodzajów VI Tieru oraz VIII Tieru z podanej listy na Twierdzy - TS (zgodne) i w jak najszybszym czasie zdobycie czołgu tieru X.
4. Nowo przyjęty Klanowicz jest objęty 30 dniową karencją - na czas tejże karencji otrzymuje rangę Rekruta, a po  jej odbyciu zostaje graczowi nadany stopień Szeregowego. Karencja        może być skrócona na polecenie dowódcy lub wniosek oficera.

§2. Władze Klanu PHNW
  DO WKLEJENIA§3 ust.1 Obowiązki Członków Klanu PHNW:
1. Przestrzegać Regulaminu Klanu PHNW.
2. Wykonywać polecenia i decyzje Władz Klanu PHNW.
3. Brać czynny udział w treningach, rozgrywkach i zebraniach.
4.PAMIĘTAJ! gdy jesteś zalogowany na WoT masz obowiązek być na TEAMSPEAK.
5. Nowo przyjęty Klanowicz ma obowiązek przyjąć zaproszenia do grona znajomych od każdego innego członka Klanu, lub sam wysłać zaproszenia.
6. W pierwszej kolejności uczestniczymy w bitwach Klanu.
7. Służyć radą i pomocą innym członkom naszego Klanu.
8. Wykazywać się dużą kulturą osobistą i nie dawać się sprowokować do nieetycznych zachowań i wypowiedzi.
9. Godnie reprezentować Klan PHNW.
10. Informować kadrę oficerską  o dłuższej planowanej nieobecności 30 dni. Wcześniejsze nie powiadomienie może skutkować natychmiastowym usunięciem z Klanu PHNW.
11. Posiadać zapas minimum 500 000 kredytów.
12. Zgłaszać wszelkie nieetyczne zachowania członków Klanu PHNW kadrze oficerskiej.
13. W czasie klanowych rozgrywek nie rozmawiać i  bez dyskusji wykonywać polecenia rozstawiającego.
14. Udzielenia odpowiedzi na formularze do zapisu na wojny klanowe.
15. Zapoznania się z regulaminem zapisu na wojny klanowe.

   §3 ust.2 Członek klanu PHNW ma prawo do:
1. Swobodnego wypowiadania swoich opinii, zarówno na forum Klanu PHNW, jak i w pobitewnych dyskusjach i analizach odbytych rozgrywek.
2. Składania wniosków i sugestii dotyczących działalności Klanu PHNW, jego strategii i taktyk bojowych.
3. Złożenia wyjaśnień w sytuacji spornej, lub w przypadku złamania Regulaminu Klanu PHNW.
4. Rekomendowania kandydatów na członków Klanu oraz opiniowania rekrutów.
5. Wnioskowania do kadry oficerskiej o przydział zdobytego "złota" na cele związane np. z usprawnieniem czołgów (warunkiem otrzymania jest nieposiadanie własnego "złota").
6. Brania udziału w rozgrywkach klanowych oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach Klanu PHNW.


    §3 ust.3 Informacje ogólne dla członków klanu PHNW.
1. Na polecenie Dowódcy lub Oficera Wykonawczego może być nagrywana rozmowa na pokoju oficerskim, ogólnym lub też na innych pokojach PHNW.
2. Zebranie klanowe są nagrywane bez wyjątków. Brak możliwości nagrywania skutkuje odwołaniem zabrania.
3. Każdy Klanowicz jest traktowany na równi !
4. Statystyki są rzeczą podrzędną.


     §3 ust.4 Zakazy dla członków klanu PHNW:

1. Zakazuje się przekupywania bądź namawiania członków klanu do odejścia i przejścia do innego klanu !
2. Zakazuje się używania słów wulgarnych oraz obrażania innych członków klanu !
3. Zakazuje się ujawniać przez Klanowiczów spraw wewnętrznych Klanu PHNW osobom postronnym.
4. Zakazuje się udostępniać danych do swojego konta teamspeak'a osobom spoza Klanu PHNW bez zgody Administratora teamspeak'a
5. Zakazuje się udostępniać danych do swojego konta WoT bez informowania Dowódcy klanu.
    (UWAGA!!! W chwili złamania zakazu o nieudostępnianiu konta WOT osobom spoza klanu może skutkować to wydaleniem z klanu).
6. Zakazuje się zmieniać pojazdy podczas bitew klanowych bez zgody lub wiedzy oficera polowego, lub innej osoby dowodzącej rozgrywką.
7. Zakazuje się nadużywania swojej rangi.

§4 Regulamin kar dla graczy klanu PHNW metodą liczbową

   §4 ust.1 Ogólne zasady przyjęte przez władze klanu
1. każdy gracz jest zobowiązany przystępując do klanu stosować się do wyżej przyjętych zasad (regulaminu) PHNW. W przypadku łamaniu wyżej wymienionego regulaminu, gracz otrzymuje upomnienie w postaci ustnej od dowódcy lub oficerów. Jeżeli upomnienie nie skutkuje następują sankcje w postaci  liczb 1/2/3. na teamspeak-u.
2. Jeśli członek PHNW w dalszym ciągu nie stosuje się do wyżej wymienionych ostrzeżeń zostaje osadzony w Areszcie na Teamspeak'u i przy braku zmiany zachowań może być usunięty z klanu PHNW.

3. Regulamin karania graczy PHNW metodą liczbową Obowiązuje wszystkich członków klanu PHNW bez wyjątku na stopień czy rangę klanową.

4. Każdy nadany stopień kary anulowany jest po 7 dobach od momentu nadania.

   §4. ust.2 Powody karania graczy PHNW

    1 Przeklinania lub wyzywa innych graczy Klanu.
    2 Nie stosuje się do regulaminu.
    3 Uprzykrza granie.
    4 Utrudnia komunikację głosową na Teamspeak.
    5 Nadużywa swoje stanowisko. 
    6 Nie stosuje się do poleceń oraz zaleceń przełożonego.
    7 Nie używa komunikatora klanowego Teamspeak (tylko uzasadnione przypadki).

  §4. ust.3 Uzasadnienie kar

1. Jedynkę (1) otrzymuje gracz który :
     Po otrzymaniu upomnienia (słownego) w dalszym ciągu nie stosuje się do wyżej wymienionych zasad:  §4, ust.2, punkty 1 - 7
2. Dwójkę (2) otrzymuje gracz który :
     Po otrzymaniu (Jedynki) w dalszym ciągu nie stosuje się do wyżej wymienionych zasad;
3. Trójkę (3) otrzymuje gracz który :
     Po otrzymaniu (Dwójki) w dalszym ciągu nie stosuje się do wyżej wymienionych zasad;
4. W przypadku gdy Klanowicz w dalszym ciągu nie stosuje się do zasad w punkcie "1" zostaje osadzony w areszcie, natomiast w przypadku dalszego, ustawicznego łamania regulaminu zostanie usunięty z Klanu.


  §5. Zakończenie członkostwa w Klanie PHNW:
1. Członkostwo Klanowicza ustaje w wyniku wyrażenia takiej decyzji przez gracza (przekazanej oficerowi kadrowemu, wykonawczemu lub bezpośrednio Dowódcy), lub w wyniku usunięcia karnego (bezwarunkowo w przypadku złamania norm prawnych).
2. Decyzję o usunięciu członka Klanu oraz w innych spornych przypadkach podejmują odpowiedni oficerowie lub Dowódca.
3. Każdy odchodzący i usunięty członek Klanu przed podjęciem ostatecznej decyzji ma prawo do wypowiedzenia się na temat powodów motywujących taką decyzję.
4. Oficer Wykonawczy może decydować o natychmiastowym usunięciu z Klanu.
5. Osoba usunięta z Klanu przez oficera może odwołać się od tej decyzji do Dowódcy Klanu.
6. Jeżeli nie ma Dowódcy Klanu, to wyznaczony Oficer Wykonawczy decyduje o przyjęciu oraz przywróceniu do Klanu.
7. We wszystkich sprawach spornych wiążącą decyzję podejmuje Dowódca Klanu PHNW lub osoba go zastępująca.
8. Decyzja Dowódcy Klanu PHNW we wszystkich sprawach nie podlega dyskusji i jest ostateczna.
9. W przypadku, jeśli gracz odszedł z Klanu PHNW na własne żądanie, a ma zamiar powrócić, jego przyjęcie może nastąpić nie wcześniej niż po 3 miesiącach  od dnia odejścia z naszego Klanu. W szczególnych przypadkach czas ten możne zostać skrócony przez dowódcę.

Przestępstwa przeciw ochronie informacji.

Za przestępstwa komputerowe grozi kara od 3 miesięcy do 5 lub nawet 10 lat wiezienia.
Traktat Rady Europy ds. zagrożenia cyberprzestępczością definiuje pojęcie „przestępstwa komputerowe” jako działalność przestępczą przeciwko zawartości danych oraz łamaniu praw autorskich.

Fałszerstwa komputerowe - uniemożliwianie lub utrudnianie dostępu do:
informacji, w tym hacking, 
przestępstwa karne skarbowe,
oszustwa komputerowe,
szpiegostwo komputerowe,
niszczenie danych lub programów komputerowych.

FAŁSZERSTWA KOMPUTEROWE Występują w postaci:
• fałszerstwa dokumentów klasycznych dokonywanych z wykorzystaniem komputera, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych;
• fałszerstw dokumentów elektronicznych polegających na wprowadzaniu zmian w bazie danych (kartoteki pojazdów, ewidencje magazynowe, księgi podatkowe itp.).

Regulacje dotyczące tych przestępstw ustawodawca zamieścił w rozdziale XXXIII k.k. „Przestępstwa przeciw ochronie informacji” (art. 265-269).

Wyróżnić możemy tutaj: hacking komputerowy, nielegalny podsłuch i inwigilacja przy użyciu urządzeń technicznych, naruszenie integralności komputerowego zapisu informacji.

Sabotaż komputerowy.

Hacking komputerowy / włamanie (grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2). 
Nielegalny podsłuch i inwigilacja przy użyciu urządzeń technicznych polega na zakładaniu lub posługiwaniu się urządzeniami podsłuchowymi, wizualnymi albo
innymi urządzeniami specjalnymi w celu uzyskania informacji, do której nie jest się uprawnionym (grzywna lub kara ograniczenia bądź pozbawienia wolności do dwóch lat).

Naruszenie integralności komputerowego zapisu informacji (art. 268 § 2 k.k.).
Chodzi tutaj o naruszenie integralności komputerowego zapisu informacji, które może nastąpić wskutek bezprawnego niszczenia, uszkadzania, usuwania lub zmiany zapisu istotnej informacji albo udaremniania czy utrudniania osobie uprawnionej zapoznanie się z nią. Takie działanie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Sabotaż komputerowy 
Ostatnie z przestępstw rozdziału XXXIII, które polega na doprowadzeniu do sparaliżowania systemu komputerowego, zakłócaniu lub paraliżowaniu funkcjonowania systemów informatycznych o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Sabotaż komputerowy może wystąpić również w
formie niszczenia lub wymiany nośnika informacji, niszczenia albo uszkodzenia urządzeń służących do automatycznego przetwarzania, gromadzenia bądź przesyłania informacji.

Przestępstwa przeciwko mieniu
Do przestępstw przeciwko mieniu ustawodawca (w Rozdziale XXXV k.k.) zaliczył także cztery rodzaje przestępstw komputerowych.
Są to:
• oszustwo komputerowe,
• kradzież programu komputerowego,
• paserstwo komputerowe oraz
• podłączenie się do urządzenia telekomunikacyjnego.

Oszustwa komputerowe
Szeroko rozumiana ingerencja (manipulacja) w komputerowy nośnik informacji (wprowadzenie do systemu informatycznego nieprawdziwych danych) w celu uzyskania
nienależnych korzyści majątkowych lub wyrządzenia innej osobie szkody.
 Najczęstszymi formami popełnienia oszustwa komputerowego (rodzajami manipulacji) są:
-  manipulacja danymi (input manipulation) — sprawcą tego rodzaju przestępstwa jest najczęściej operator systemu lub inna osoba włamująca się do systemu komputerowego,
- manipulacja programem (software manipulation) — jest możliwa po dokonaniu jego modyfikacji, w taki sposób, aby można było dokonywać określonych operacji niezależnie od woli obsługującego komputer (przykład: metoda salami),
- manipulowanie urządzeniami peryferyjno – systemowymi (czyli manipulowanie wynikiem – rezultatem np. wydrukiem).
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości